QEED = ZN UZ IŚ

 

Czasopismo wydawane przez Instytut Inżynierii Środowiska WBAIS UZ; istniało do końca roku 2018, po czym zostało rozwiązane. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w jego tworzenie za wkład pracy włożony w jego powstawanie.

Redakcja

 

 

Quarterly of Environmental Engineering and Design

ISSN: 1895-7323

Dawniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Seria: Inżynieria Środowiska

Czasopismo publikuje artykuły naukowe o tematyce związanej z działaniami inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki i powiązanymi z nimi działaniami inżynieryjno-technicznymi i planistycznymi w zakresie innych dyscyplin naukowych, m.in. ochrony i kształtowania środowiska. Szczegółowy zakres zainteresowań obejmuje zagadnienia: analityka badań środowiskowych, analiza ryzyka środowiskowego, architektura przyjazna środowisku, architektura zeroenergetyczna, biologia i ekotoksykologia terenów antropogenicznie przekształconych, budownictwo przyjazne środowisku, budownictwo zeroenergetyczne, chemizm terenów przekształconych, energia ze źródeł odnawialnych, geologia i hydrologia terenów o różnej funkcjonalności, gospodarka odpadami, historia obiektów i przedsięwzięć inżynierii środowiska, komputerowe wspomaganie zadań inżynierii środowiska, materiały w inżynierii środowiska, metodologia badań terenowych w inżynierii środowiska, matematyczne modelowanie zjawisk przyrodniczych i technicznych z zakresu inżynierii środowiska, oczyszczanie ścieków i zagospodarowanie osadów ściekowych, oczyszczanie wód do picia i wykorzystania gospodarczego, planistyka wobec terenów antropogenicznie przekształconych, problemy legislacji w inżynierii i ochronie środowiska, problemy środowiskowe budownictwa lądowego i wodnego, rekultywacja zdegradowanych terenów miejskich, przemysłowych, poprzemysłowych i komunikacyjnych, sieci przesyłowe i systemy inżynierii środowiska, statystyka w inżynierii środowiska, środowiskowe uwarunkowania energetyki, techniki instalacyjne, wpływ budownictwa na środowisko przyrodnicze, zagospodarowanie terenów antropogenicznie przekształconych, zarządzanie środowiskiem i przedsięwzięciami inżynierii i ochrony środowiska.
Czasopismo przyjmuje prace oryginalne, wcześniej niepublikowane.
Lista Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 7 pkt. Wykaz czasopism naukowych Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 r. (część B, 2162).
Czasopismo indeksowane przez BazTech – jeden z zasobów Wirtualnej Bazy Nauki. Artykuły poprzez bazę BazTech są indeksowane przez Google Scholar, Google i WorldWideScience.org. Czasopismo jest indeksowane również przez Index Copernicus International – ICV 2016: 56,17. Pełne teksty Zeszytów zamieszczone są w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej (ZBC) – Serwisie utworzonym przez: Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze (WiMBP). Zeszyty indeksowane są w zasobach ZBC oraz w ogólnopolskich zasobach Federacji Bibliotek Cyfrowych.

 

W latach 2017-2018 czasopismo dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę – Zadania z zakresu upowszechniania nauki oraz prace na rzecz promocji i popularyzacji wyników badań naukowych – w ramach umowy 802/P-DUN/2017 (szczegóły w zakładce “Projekty i granty”: http://www.wbais.uz.zgora.pl/projekty-i-granty/).