ZN UZ IŚ

 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Seria: Inżynieria Środowiska; ISSN: 1895-7323

Lista Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 7 pkt. Wykaz czasopism naukowych Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 r. (część B, 2162)

Czasopismo indeksowane przez BazTech – jeden z zasobów Wirtualnej Bazy Nauki. Artykuły poprzez bazę BazTech są indeksowane przez Google Scholar, Google i WorldWideScience.org. Czasopismo jest indeksowane również przez Index Copernicus International – ICV 2014: 53,22 / Standardized Value: 5,73. Pełne teksty Zeszytów zamieszczone są w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej (ZBC) – Serwisie utworzonym przez: Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze (WiMBP). Zeszyty indeksowane są w zasobach ZBC oraz w ogólnopolskich zasobach Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Strona internetowa czasopisma