Zjazd Dziekanów Wydziałów prowadzących kierunek kształcenia budownictwo – Kraków 6-7.06.2019

Tegoroczną edycję spotkania dziekanów zorganizowały wspólnie dwie uczelnie krakowskie – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Inżynierii Lądowej) i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Hugona Kołłątaja (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii). Naszymi gospodarzami z tych jednostek byli dziekani – dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK i prof. dr hab. inż. Marek Cała. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich ośrodków akademickich naszego kraju, powiązanych z kształceniem w zakresie budownictwa.
Dyskutowano nad ogromnie aktualnymi kwestiami funkcjonowania uczelni, wydziałów i pozostałych jednostek strukturalnych po 1 października tego roku. Zauważono wielką różnorodność w podejściu ośrodków zarówno do struktur organizacyjnych oraz ich kompetencji pod mocą nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Niepokoi to z uwagi na przyszłą niekompatybilność jednostek i stanowisk o tych samych nazwach w różnych uczelniach. Większość ośrodków wybrało drogę minimalizacji zmian w okresie do najbliższej ewaluacji dyscyplin. Daje to możliwość skupienia się na kwestiach fundamentalnych dla dalszych losów dyscyplin. W tej kwestii omawiano m.in. wybory dotyczące wskazanej liczby N, konsekwencje rozszerzenia spektrum zainteresowań inżynierii lądowej i transportu wobec dotychczasowej dyscypliny budownictwo, politykę publikacyjną na tle opracowywanych tabel punktacji oraz politykę grantową i współpracę z przemysłem. W środowisku panuje duże zaniepokojenie nową rzeczywistością administrowania zasobami wydziałów, instytutów i katedr. Wskazano również na ciągle bardzo słabe powiązanie uczelni i przedsiębiorstw, zarówno w aspekcie kształcenia, jak przepływów finansowych. Nie przystaje to do rzeczywistości uczelni zagranicznych, zachodnich, jak też dalekowschodnich, z którymi chcemy docelowo rywalizować.
Drugim z istotnych nurtów debaty było przygotowanie kierunków do akredytacji wykonywanej przez PKA. Przedstawiciel tej organizacji przekazał informacje na temat nowych wytycznych PKA względem ocenianych elementów jakości kształcenia. Zwrócono uwagę na konieczność praktycznego podejścia do kształcenia na kierunku budownictwo oraz wiązania kształcenia i osiągnięć naukowych pracowników. Wskazywano na dobre praktyki odnośnie zgłaszania kierunków do akredytacji przez międzynarodowe organizacje, prowadzenia studiów w języku angielskim oraz kształcenia doktorantów.
Część debaty wypełnił też gorący obecnie temat stopni naukowych i tytułu. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak poinformował o ogromnej liczbie spraw zgromadzonych w CK ds. SiT – 5.500 wniosków habilitacyjnych, z czego ponad 900 w Sekcji Nauk Technicznych, a także około 1000 wniosków profesorskich.
Wiele ciepłych słów, gratulacji i życzeń skierowaliśmy podczas całego Zjazdu do prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wilde z uwagi na wybór Jego osoby na stanowisko Rektora Politechniki Gdańskiej.
Z dużą przyjemnością odnotowałem sympatię, z jaką wspominano zeszłoroczny, zielonogórski Zjazd, zorganizowany przez nasz Wydział.
Kolejny Zjazd, najprawdopodobniej o poszerzonej formule – dziekanów i szefów rad dyscyplin naukowych – będzie zorganizowany przez Politechnikę Warszawską.