Studia II stopnia

Efekty kształcenia dla kierunków studiów drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
http://www.dk.uz.zgora.pl/efekty_ksztalcenia.php?ww=wils

 

Sylabusy

Ulotki informacyjne