Studia II stopnia

Efekty kształcenia dla kierunków studiów drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
http://www.dk.uz.zgora.pl/efekty_ksztalcenia.php?ww=wils

Informujemy, że decyzją Rady Wydziału z dnia 19 grudnia 2018 roku przyjęto zasady zaliczania semestrów w ramach kierunków prowadzonych przez Wydział.

Zaliczenie semestru wersja finalna_2018

 

Sylabusy

Ulotki informacyjne