Przewody naukowe

Rada Wydzi­ału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ ma prawo nadawa­nia stop­nia dok­tora habil­i­towanego w dyscy­plinie budownictwo (prawo Wydział otrzymał 25 marca 2013 roku).

Pon­adto, ma uprawnienia nadawa­nia stop­nia dok­tora nauk tech­nicznych w dyscy­plinach: budownictwo (prawo Wydział otrzymał 30 lipca 1987 roku) i inżynieria środowiska (prawo Wydział otrzymał 31 maja 2004 roku).

 

Dokumenty

  • Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich;