Projekty i granty

 

Projekty realizowane obecnie przez Wydział:

 1. Program podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami pracodawców – POWR.03.01.00-00-K394/16-00; Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 2. Zadania z zakresu upowszechniania nauki oraz prace na rzecz promocji i popularyzacji wyników badań naukowych – w ramach umowy 802/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
 3. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – RPO WL 2014-2020 – Poddziałanie 8.4.1.
 4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Działanie 1.2 „Rozwój Przedsiębiorczości” – Bon na Innowacje „Opracowanie technologii produkcji granulatu/pelletu na bazie wapnowanych komunalnych osadów ściekowych jako dodatku do współspalania z biomasą”
 5. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Działanie 1.2 „Rozwój Przedsiębiorczości” – Bon na Innowacje „Wykorzystanie dronów w pracach geodezyjnych wraz z ofertą wzbogacenia oferty szkoleń operatorów dronów w tym zakresie”
 6. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Działanie 1.2 „Rozwój Przedsiębiorczości” – Bon na Innowacje „Badanie zmierzające do budowy prototypowego układu spalarni osadów pościekowych wraz z wytworzeniem innowacyjnego paliwa z osadów”
 7. NCN Unisono – Sustainable Urbanisation in the Context of Economic Transformation and Climate Change: Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas; Projekt “Urban nitrogen cycles: new economy thinking to master the challenges of climate change” (UNCNET)
 8. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Działanie 1.2 „Rozwój Przedsiębiorczości” – Bon na Innowacje „Opracowanie technologii spalania węgla brunatnego w kotłach pod kątem zmniejszenia uciążliwości środowiskowej – emisji gazów do atmosfery i obciążenia popiołów składnikami rezydualnymi”
 9. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Działanie 1.2 „Rozwój Przedsiębiorczości” – Bon na Innowacje „Optymalizacja polderów zalewowych w dorzeczu Odry z wykorzystaniem fotogrametrii niskiej wysokości”
 10. Projekt “Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z systemów hodowli zwierząt gospodarskich” (akronim MELS). Nazwa programu: ERA-GAS / ERA-NET “2018 Joint Call on novel technologies, solutions and systems to reduce greenhouse gas emissions in animal production systems”
 11. Projekt “System wsparcia decyzyjnego dla zrównoważonej i zoptymalizowanej pod kątem emisji gazów cieplarnianych produkcji mleka w kluczowych obszarach europejskich” (akronim MilKey). Nazwa programu: ERA-GAS / ERA-NET “2018 Joint Call on novel technologies, solutions and systems to reduce greenhouse gas emissions in animal production systems”

 

Tytuł projektu: “Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego”

Zadania finansowane w ramach Programu RPO WL 2014-2020 – Poddziałanie 8.4.1.

 • Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żarskim – nr RPLB.08.04.01-08-0007/16;
 • Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim – nr RPLB.08.04.01-08-0020/16;
 • Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie nowosolskim – nr RPLB.08.04.01-08-0021/16

Okres realizacji całości projektu: 2016-07-01 do 2022-06-30

 


 

Tytuł projektu: „Zadania z zakresu upowszechniania nauki oraz prace na rzecz promocji i popularyzacji wyników badań naukowych

 

Zadania finansowane w ramach umowy 802/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę:

 • Stworzenie internetowego systemu zarządzania czasopismem naukowym Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego – Inżynieria Środowiska
  Rodzaj zadania zgodnie z art. 25 ust. 4a ustawy: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet
  Opis i cel zadania: Analizując stopień zainteresowania czasopismem i afiliację autorów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Seria Inżynieria Środowiska to periodyk o dużym zasięgu wymuszającym optymalizację pracy Redakcji. Koniecznym wobec tego stało się rozważenie możliwości wprowadzenia do obsługi czasopisma portalu zarządczego na platformie internetowej. Do obsługi czasopisma może służyć system typu ICI Publishers Panel. Jest to wielomodułowy, elektroniczny system przeznaczony dla Redakcji czasopism naukowych. Wspiera prowadzenie i organizację procesu edytorskowydawniczego zapewniając Redakcji narzędzia do prowadzenia elektronicznej wersji czasopisma (wersja On-line) zgodnej z międzynarodowymi standardami periodyków naukowych, w tym publikację artykułów w wersji elektronicznej (archiwalnych i bieżących), a także możliwość edycji treści i informacji na stronie naukowej oraz aktywną komunikację z użytkownikami (subskrybentami) strony. Ponadto system pozwala na szeroką dystrybucję treści naukowych (pełnych tekstów, metadanych) do zewnętrznych, krajowych i międzynarodowych repozytoriów naukowych np. PubMed, DOAJ, POL-index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN). Realizacja zadania przyczyni się do wzmocnienia skali oddziaływania czasopisma na poziom upowszechniania nauki. Ograniczenie dostępu prac drukowanych w ZN wynika z wersji wyłącznie polskojęzycznej. Zmiany wprowadzone w sposobie redakcji czasopisma wpłyną również na zwiększenie liczby baz, w których będzie ono indeksowane. Indeksacja w międzynarodowych naukowych bazach danych pozwala czasopismom na promocję w świecie naukowym artykułów w nich publikowanych. Obecność w najważniejszych bazach bibliograficznych da czasopismu możliwość nawiązania współpracy z zagranicznymi autorami oraz recenzentami.
 • Stworzenie internetowego systemu zarządzania czasopismem naukowym Civil and Environmental Engineering Reports
  Rodzaj zadania zgodnie z art. 25 ust. 4a ustawy: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet
  Opis i cel zadania: W celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do publikacji przez sieć Internet wykonana zostanie pełna digitalizacja całego procesu wydawniczego, w układzie autor – edytor – recenzent – wydawca. Wdrożony zostanie profesjonalny, elektroniczny system zarządzania czasopismem naukowym. Jest to wymóg brzegowy istnienia współczesnego czasopisma naukowego na arenie międzynarodowej. Celem działania jest zapewnienie pełnej kontroli i płynności przepływu informacji w kręgu osób zaangażowanych w cykl wydawniczy. Do obsługi czasopisma może służyć system typu ICI Publishers Panel. Jest to wielomodułowy, elektroniczny system przeznaczony dla Redakcji czasopism naukowych. Wspiera prowadzenie i organizację procesu edytorsko-wydawniczego zapewniając Redakcji narzędzia do prowadzenia elektronicznej wersji czasopisma (wersja On-line) zgodnej z międzynarodowymi standardami periodyków naukowych, w tym publikację artykułów w wersji elektronicznej (archiwalnych i bieżących), a także możliwość edycji treści i informacji na stronie naukowej oraz aktywną komunikację z użytkownikami (subskrybentami) strony. Ponadto system pozwala na szeroką dystrybucję treści naukowych (pełnych tekstów, metadanych) do zewnętrznych, krajowych i międzynarodowych repozytoriów naukowych np. PubMed, DOAJ, POL-index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN). Zadanie obejmuje również dofinansowanie kontynuacji współpracy z De Gruyter Open. Czasopismo CEER związane jest umową na kolejny okres dwuletni z De Gruyter Open. Na platformie tej umieszczane są artykuły w standarcie Open Access. De Gruyter wydaje i rejestruje DOI dla każdego artykułu opublikowanego elektronicznie, deponuje DOI artykułu w organizacji CrossRef, aby umożliwić tworzenie linków z innych artykułów, które będą go cytowały. Czasopismo CEER obecnie jest indeksowane w 26 bazach. Dalsza współpraca umocni rosnące zainteresowanie publikacjami i umożliwi rozwój umiędzynarodowienia czasopisma.
 • Umiędzynarodowienie czasopisma Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego – Inżynieria Środowiska za sprawą zmiany języka publikacji na angielski
  Rodzaj zadania zgodnie z art. 25 ust. 4a ustawy: stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji
  Opis i cel zadania: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Seria Inżynieria Środowiska wydawane są od roku 1978 (z nazwą odpowiadającą ówczesnej nazwie Uczelni) w języku polskim, z niewieloma artykułami w języku angielskim. Ambicją nie tylko zielonogórskiej inżynierii środowiska, ale także całej Uczelni jest szerokie zaistnienie w skali ponad krajowej. Czasopismo powinno wobec tego przejść na język angielski jako podstawowy dla publikowanych artykułów naukowych. Zadanie polegałoby na zaangażowaniu profesjonalnego biura, specjalizującego się w tłumaczeniach i korektach tekstów technicznych, do systematycznego prowadzenia obsługi czasopisma w opisywanym zakresie. Bardzo istotnym elementem wdrożonej procedury będzie udział native speakerów, niezwiązanych z Wydziałem i Redakcją, co w naszym odczuciu zapewni nie tylko jakość pracy ale także bezstronność w ocenie językowej jakości nadsyłanych artykułów. Zadanie jest dwuetapowe – w pierwszym roku liczymy się z potrzebą tłumaczenia artykułów na język angielski, w drugim – gdy w środowisku Zeszyty zaistnieją jednoznacznie jako anglojęzyczne – z potrzebą ich profesjonalnej korekty. W ślad za przejściem czasopisma na język angielski jako podstawowy, utworzona zostanie także anglojęzyczna platforma internetowa w obrębie systemu zarządzania publikacjami, o którego finansowanie także wnioskujemy. Tym samym powstanie pełna podstawa do umiędzynarodowienia czasopisma. Umożliwi to zaangażowanie recenzentów spoza granic Polski, których potencjalna baza jest spora, a z której korzystamy tylko zdawkowo z uwagi na obecny język wiodący czasopisma. Stworzy to także podwalinę do umiędzynarodowienia Rady Naukowej czasopisma. W tym aspekcie możliwe będzie wykorzystanie istniejących już powiązań naukowych oraz wykreowanie nowych, z pożytkiem dla naszego środowiska naukowego. Docelowo, utrzymując w kolejnych latach po zakończeniu wnioskowanego projektu jego osiągnięć, Redakcja i Wydział dołożą starań do zwiększenia punktacji czasopisma i wystąpienia o określenie współczynnika wpływu (IF) przez Thompson Reuters.
 • Podniesienie jakości językowej w czasopiśmie Civil and Environmental Engineering Reports
  Rodzaj zadania zgodnie z art. 25 ust. 4a ustawy: stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji
  Opis i cel zadania: Civil and Environmental Engineering Reports (ISSN 2080-5187, ISSN on-line 2450-8594) jest czasopismem naukowym, w którym publikowane są interdyscyplinarne prace na temat stanu badań i zastosowań praktycznych w zakresie budownictwa, geodezji, inżynierii środowiska, inżynierii systemów i urządzeń sanitarnych. W związku z dużą różnorodnością tematyczną tekstów, konieczna jest dodatkowa korekta przeprowadzona przez tłumaczy języka technicznego branżowego lub konsultacja językowa tekstu przez native speakera. Taka korekta poprawi zdecydowanie jakość językową czasopisma i wpłynie na jego poziom na platformie międzynarodowej. Celem krótkoterminowym proponowanych działań ma być szerokie wyjście w kierunku przedstawicieli nauki poza granicami Polski. Przyniesie to wzmocnienie czasopisma pod względem składu Rady Naukowej i współpracy z recenzentami. Stworzy także nowe warunki współpracy naukowej jednostki – Wydawcy – ze światem zewnętrznym. Celem długoterminowym jest znaczący wzrost rozpoznawalności czasopism, a co za tym idzie poprawa wpływu na rozwój nauki. Umożliwi również staranie się w przyszłości o indeksację w Thompson Reuters i uzyskanie punktacji IF.

Okres realizacji projektu: od: 2017-01-01 do: 2018-12-31

Wartość pro­jektu i poziom dofinansowania: 190 370,00 zł

Osoby do kontaktu: dr inż. Sylwia Myszograj, S.Myszograj@iis.uz.zgora.pl; Bożena Płoszaj-Kobyłecka, B.Ploszaj-Kobylecka@wbais.uz.zgora.pl

 


 

Tytuł projektu: „Program podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami pracodawców

 

Informacje o projekcie

Numer umowy:  POWR.03.01.00-00-K394/16-00
Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Okres realizacji projektu: od: 2017-01-02 do: 2019-06-30

Uczestnicy projektu

O uczestnictwo w projekcie mogą ubiegać się studenci dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Cel projektu

Celem projektu jest nabycie certyfikowanych kompetencji zawodowych przez studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi u nich potrzebami i potrzebami regionalnej gospodarki.

W ramach projektu planowane są następujące bezpłatne kursy:

 • Budownictwo energooszczędne – 64 h
 • Kurs przygotowawczy do uzyskania uprawnień budowlanych – 64 h
 • Kosztorysowanie w budownictwie – 48 h
 • AutoCAD Structural Detailing: moduły Stal + Żelbet – 64 h
 • Projektowanie dwuwymiarowe CAD 2D: poziom średniozaawansowany – 30 h
 • Projektowanie dwuwymiarowe CAD 2D: poziom zaawansowany (C) – 60 h
 • Projektowanie przestrzenne CAD 3D: poziom średniozaawansowany – 30 h
 • Projektowanie przestrzenne CAD 3D: poziom zaawansowany (C) – 60 h
 • Autodesk Revit Architecture – 32 h
 • Autodesk Robot Structural Analysis – konstrukcje żelbetonowe wg EUROKODU – 32 h
 • Autodesk Advance Steel w środowisku AUTOCAD – 32 h
 • Systemy fotowoltaiczne – 32 h
 • Pompy ciepła – 32 h

Każdy uczestnik może wybrać 2 kursy z powyższej listy.
Oprócz kursów zawodowych w projekcie przewiduje się warsztaty we współpracy z pracodawcami oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach.

Rekrutacja
Wszystkich studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego prosimy o jak najszybsze pobranie poniższych dokumentów (format PDF), wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie do Sekretariatu Instytutu Budownictwa – bud. A-8, pokój 417, mgr inż. Urszula GÓRAL.

Prosimy także o zapoznanie się z Regulaminem projektu

Ze studentem zawierana jest umowa, według wzoru zawartego w pliku pdf – Umowa

Wszelkich informacji o projekcie udziela Kierownik Projektu dr hab. inż Abdrahman Alsabry, prof. UZ. Prosimy o kontakt mailowy a.alsabry@wp.pl lub telefoniczny 664 783 201

Wartość pro­jektu i poziom dofinansowania

 • Wartość pro­jektu — 1 222 560,00 zł
 • Wkład Fun­duszy Europe­js­kich — 1 030 373,57 zł, co stanowi 84,28% wydatków kwal­i­fikowal­nych projektu
 • Środki dotacji celowej – 155 509,63 zł
 • Wkład własny 36 676,80 zł, w tym z środ­ków pub­licznych 36 676,80 zł

Bon na Innowacje „Opracowanie technologii produkcji granulatu/pelletu na bazie wapnowanych komunalnych osadów ściekowych jako dodatku do współspalania z biomasą”

 

Informacje o projekcie

Wniosek o udzielenie bonu: nr 024/2/2017
Nazwa wnioskodawcy: Expeto sp. z o.o. sp. k.
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Numer i nazwa Działania: Działanie 1.2 „Rozwój Przedsiębiorczości”
Rola Wydziału w projekcie: Wykonawca usługi badawczej
Okres realizacji projektu: od: 2018-01-22 do: 2018-07-20

 

 


Bon na Innowacje „Wykorzystanie dronów w pracach geodezyjnych wraz z ofertą wzbogacenia oferty szkoleń operatorów dronów w tym zakresie”

 

Informacje o projekcie

Wniosek o udzielenie bonu: nr 025/2/2017
Nazwa wnioskodawcy: Aeroklub Ziemi Lubuskiej
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Numer i nazwa Działania: Działanie 1.2 „Rozwój Przedsiębiorczości”
Rola Wydziału w projekcie: Wykonawca usługi badawczej
Okres realizacji projektu: od: 2018-01-22 do: 2018-08-03

 

 


Bon na Innowacje „Badanie zmierzające do budowy prototypowego układu spalarni osadów pościekowych wraz z wytworzeniem innowacyjnego paliwa z osadów” 

 

Informacje o projekcie

Wniosek o udzielenie bonu: nr 015/2/2017
Nazwa wnioskodawcy: Biogazownia Klępina Sp. z o.o.
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Numer i nazwa Działania: Działanie 1.2 „Rozwój Przedsiębiorczości”
Rola Wydziału w projekcie: Podwykonawca usługi badawczej
Okres realizacji projektu: od: 2018-02-01 do: 2018-08-01

 

 


 

Tytuł projektu: Urban nitrogen cycles: new economy thinking to master the challenges of climate change (UNCNET)

Nazwa programu: NCN Unisono – Sustainable Urbanisation in the Context of Economic Transformation and Climate Change: Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas

Koordynacja projektu / Główny wnioskodawca: Wilfried Winiwarter, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Austria

Wykonawcy: Konsorcjum – International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Austria; University of Zielona Góra, Institute of Environmental Engineering, Polska; Chinese Academy of Sciences (CAS), Center for Agricultural Resources Research, Chiny; Peking University (PKU), Dept. of Atmospheric and Oceanic Sciences, Chiny; brainbows informations-management gmbh, Austria; E.C.O. Institut für Ökologie Jungmeier GmbH, Klagenfurt, Austria

Okres realizacji: 03.2019-02.2022

Wartość projektu: 868 038 Euro

Wartość dofinansowania: 803 570 Euro

Rola IIŚ UZ w projekcie: współprowadzenie pakietów roboczych – Urban agriculture, Quantifying pools & recycling N flows, Urban Nitrogen Budgets, Urban Stakeholders

 


Bon na Innowacje „Opracowanie technologii spalania węgla brunatnego w kotłach pod kątem zmniejszenia uciążliwości środowiskowej – emisji gazów do atmosfery i obciążenia popiołów składnikami rezydualnymi” 

 

Informacje o projekcie

Wniosek o udzielenie bonu: nr 57/1/2019
Nazwa wnioskodawcy: Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Numer i nazwa Działania: Działanie 1.2 „Rozwój Przedsiębiorczości”
Rola Wydziału w projekcie: Wykonawca usługi badawczej
Okres realizacji projektu: od: 2019-05-10 do: 2019-10-31

 

 


Bon na Innowacje „Optymalizacja polderów zalewowych w dorzeczu Odry z wykorzystaniem fotogrametrii niskiej wysokości” 

 

Informacje o projekcie

Wniosek o udzielenie bonu: nr 37/1/2019
Nazwa wnioskodawcy: CK Ziemianin Czesław Karczmar
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Numer i nazwa Działania: Działanie 1.2 „Rozwój Przedsiębiorczości”
Rola Wydziału w projekcie: Wykonawca usługi badawczej
Okres realizacji projektu: od: 2019-05-10 do: 2019-10-31

 

 


Tytuł projektu: „Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z systemów hodowli zwierząt gospodarskich” (akronim MELS)

Nazwa programu: ERA-GAS / ERA-NET “2018 Joint Call on novel technologies, solutions and systems to reduce greenhouse gas emissions in animal production systems”

Koordynator projektu: Dr. Barbara Amon, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, Potsdam, Germany

Partnerzy projektu: Aarhus Universität, Denmark, Agricultural University of Athens, Greece, TEAGASC, Ireland, Cork University Business School, Ireland, AgResearch, New Zealand, Institut National Recherche Agronomique, Sol, Agro et hydro systemes, Spacialisation, France, Institut National Recherche Agronomique, Ecosystème Prairial, France, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Chile

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2022

Wartość projektu: 1.069.900,00 €

Wartość dofinansowania UZG: 131.000,00 €

Instytucja finansująca UZG: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Cele i planowane efekty projektu: MELS będzie opierać się na projekcie DATAMAN Global Research Alliance gromadząc dodatkowe dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z zarządzania obornikiem oraz zmienne pomocnicze. Dane te zostaną wykorzystane do wygenerowania związków funkcjonalnych między emisjami a zmiennymi pomocniczymi, co umożliwi udoskonalenie krajowych wykazów i lepszą ocenę opłacalności szeregu środków łagodzących emisje. MELS oceni i zaleci ulepszenia istniejących systemów wspomagania decyzji w skali gospodarstwa (DSS) w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych z systemów produkcji zwierzęcej, w tym przeżuwaczy wypasanych, poprzez udoskonalenie obliczeń stosowanych do uwzględnienia emisji. Prototypowy system DSS na skalę gospodarstwa zostanie opracowany dla krajów, które nie mają takiego narzędzia i wdrożony w co najmniej jednym kraju. Umożliwi to dokładniejsze określenie ilościowe i lepsze udokumentowanie konsekwencji strategii łagodzenia emisji oraz ich kosztów, zarówno w skali krajowej, jak i gospodarstwa.

Więcej o projekcie: https://www.mels-project.eu/


Tytuł projektu: „System wsparcia decyzyjnego dla zrównoważonej i zoptymalizowanej pod kątem emisji gazów cieplarnianych produkcji mleka w kluczowych obszarach europejskich” (akronim MilKey)

Nazwa programu: ERA-GAS / ERA-NET “2018 Joint Call on novel technologies, solutions and systems to reduce greenhouse gas emissions in animal production systems”

Koordynator projektu: Dr. Barbara Amon, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, ATB, Potsdam, Germany

Partnerzy projektu: Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, ATB, Germany, Agricultural Structures and Agricultural Machinery, AUA, Greece, Environmental Technology, ILVO, Belgium, Institute of Environmental Engineering, UZG, Poland, Poznan University of Life Sciences, PULS, Poland, TEAGASC – Agriculture and Food Development Authority, TEAGASC, Ireland, UMR1069, Sol, Agro & hydro syst, INRA, France, Department for Economics and Society, NIBIO, Norway, Institut de l’Elevage, IDELE, France, School of Agriculture & Food Science UCD, UCD, Ireland

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2022

Wartość projektu: 2.097.000,00 €

Wartość dofinansowania UZG: 158.875,00 €

Instytucja finansująca UZG: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Cele i planowane efekty projektu: Europejskie systemy produkcji mleczarskiej (DPS) stoją przed wieloma wyzwaniami w ramach trzech filarów (3P) zrównoważonego rozwoju. Regiony europejskie są bardzo zróżnicowane i złożone, dlatego potrzebne są specyficzne regionalnie koncepcje dotyczące DPS. Projekt MilKey opracuje całościową koncepcję systemu dla zrównoważonego rozwoju 3P w DPS. System ten będzie uwzględniać kluczowe regiony europejskie. Podczas opracowywania systemu 3P głównym celem będzie uwzględnienie możliwości ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz czynników ekonomicznych i społecznych. Finalnie powstanie platforma dla zrównoważonych koncepcji 3P dla DPS w kluczowych regionach Europy oraz internetowe narzędzie kontroli klimatu i emisji w oborze. Platforma MilKey będzie długotrwałym środkiem w celu lepszego zrozumienia i pogłębienia wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju w DPS oraz zintensyfikowania dialogu między nauką, rolnikami, interesariuszami i polityką, również poza okresem trwania projektu. MilKey zintegruje system wspomagania decyzji, aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zrównoważonego rozwoju 3P.

Więcej o projekcie: https://www.milkey-project.eu/


Zadania z zakresu upowszechniania nauki oraz prace na rzecz promocji i popularyzacji wyników badań naukowych – w ramach umowy 635/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Zadanie: Utrzymanie otwartego dostępu i umiędzynarodowienie czasopisma naukowego

Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2020-12-31

Wartość pro­jektu i poziom dofinansowania: 119 280,00 zł

Osoby do kontaktu: dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ;  S.Myszograj@iis.uz.zgora.pl

Civil and Environmental Engineering Reports (ISSN 2080-5187, ISSN on-line 2450-8594) jest czasopismem naukowym, w którym publikowane są interdyscyplinarne prace na temat stanu badań i zastosowań praktycznych w zakresie budownictwa, geodezji, inżynierii środowiska, analizy ryzyka środowiskowego, degradacji, ochrony i rekultywacji środowiska, inżynierii kształtowania krajobrazu, inżynierii systemów i urządzeń sanitarnych.  W związku z dużą różnorodnością tematyczną tekstów, konieczna jest  dodatkowa korekta, przeprowadzona przez tłumaczy języka technicznego branżowego lub konsultacja językowa tekstu u native speakera, oprócz podstawowej oceny wykonanej przez redaktorów językowych czasopisma. Rosnąca popularność naukowa czasopisma CEER wymusza również optymalizację pracy Redakcji oraz wskazuje na konieczność elastycznego kontaktu z autorami artykułów i recenzentami. Celem długoterminowym jest znaczący wzrost rozpoznawalności czasopism, a co za tym idzie poprawa wpływu na rozwój nauki. Umożliwi to również utrzymanie rozpoczętej w 2017 r. procedury Web of Science (Clarivate Analytics) i uzyskanie punktacji IF. Obecnie można ocenić zasięg czasopisma CEER na międzynarodowy (publikowanie w języku angielskim, strona internetowa, open access, dostęp na SCIENDO). Realizacja zadania przyczyni się do wzmocnienia oddziaływania czasopisma na poziom upowszechniania nauki. W ciągu ostatnich dwóch lat odnotowano znaczący postęp w publikacji wyników badań autorów zagranicznych. Ideą Wydawcy jest jednak wzmocnienie i przyspieszenie tego procesu. Zmiany wprowadzone w sposobie redakcji czasopisma wpłyną również na dalsze zwiększenie liczby baz, w których będzie ono indeksowane. Indeksacja w międzynarodowych naukowych bazach danych pozwala czasopismom na promocję w świecie naukowym artykułów w nich publikowanych. Obecność w najważniejszych bazach bibliograficznych da czasopismu możliwość nawiązania współpracy z zagranicznymi autorami oraz recenzentami. Dalsze poszerzenie i upowszechnienie dostępu do czasopisma przez realizację zadania spowoduje, że nowoczesna forma i zastosowane środki techniczne do przekazu informacji w zakresie upowszechniania i promocji wyników działalności badawczo-rozwojowej wzmocnią rozpoznawalność nauki polskiej na arenie międzynarodowej, a poprzez to wpłyną na rozwój gospodarczy i społeczny kraju. Rozwój umiędzynarodowienia czasopisma przybliży osiągnięcia polskich badaczy w zakresie dziedziny nauk technicznych, zwłaszcza w dyscyplinach inżynierii lądowej i inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki. Realizacja zadania przyczyni się do wzmocnienia skali oddziaływania czasopisma na poziom upowszechniania nauki. Indeksacja w międzynarodowych naukowych bazach danych pozwala czasopismom na promocję w świecie naukowym artykułów w nich publikowanych.