Profesor Zofia Barbara Sadecka 1954-2017

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu wczorajszym – 27. czerwca b.r. odeszła od nas Pani Prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka.

 

Rodzinie Pani Profesor i Jej Bliskim składamy kondolencje związane z tą niepowetowaną stratą. 

Wyrazy smutku przekazujemy także współpracownikom Pani Profesor, dla których była przykładem, pomocą i Koleżanką w codziennych zmaganiach.

Odszedł od nas Człowiek nietuzinkowy, wspaniały wykładowca, pracownik nauki o czołowych w Wydziale osiągnięciach.

 

Dziekan i Prodziekani Wydziału
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 

 

Profesor Zofia Sadecka urodziła się 5 grudnia 1954 roku w Bojadłach. Po ukończeniu w 1974 r. Technikum Gospodarki Wodnej w Sulechowie, podjęła studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej. Dyplom mgr inż. inżynierii środowiska uzyskała w 1979 r. Po zakończeniu studiów wyższych rozpoczęła pracę zawodową w Technikum Gospodarki Wodnej w Sulechowie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, a po roku w Instytucie Inżynierii Sanitarnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze kolejno na stanowisku: asystenta stażysty, asystenta a następnie adiunkta. W roku 1981 odbyła trzymiesięczny staż w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Pracowni Techniki Sanitarnej w Zielonej Górze.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w roku 1989, w Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, za pracę Wpływ wybranych pestycydów na proces fermentacji metanowej. Stopień naukowy doktora habilitowanego, specjalność technologia wody i ścieków, nadała Z. Sadeckiej Rada Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, w dniu 22.11.2002 r. na podstawie ogólnej oceny dorobku naukowego i przedstawionej dysertacji habilitacyjnej Toksyczność i biodegradacja insektycydów w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych.

W roku 2005 r. prof. Z. Sadecka została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Zielonogórskiego, a w dniu 26.06.2014 r. postanowieniem Prezydenta RP Kandydatka otrzymała tytuł profesora nauk technicznych.

Prof. Zofia Sadecka w kadencji 2008-2012 pełniła funkcję Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz od 2005 r. Kierownika Zakładu Technologii Wody, Ścieków i odpadów w Instytucie Inżynierii Środowiska.

Obszar zainteresowań naukowych prof. Z Sadeckiej od początku pracy naukowej koncentrował się na inżynierii środowiska ze szczególnym uwzględnieniem technologii oczyszczania ścieków oraz na przemianach biochemicznych i toksyczności w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych. Wyniki badań i doświadczenia związane z problematyką badawczą prezentuje bogaty dorobek publikacyjny Profesor. Tworzy go ponad 160 publikacji naukowych, w tym 4 monografie naukowe, 23 rozdziały w monografiach naukowych, 81 artykułów w czasopismach naukowych krajowego i międzynarodowego obiegu oraz 49 referatów opublikowanych w materiałach konferencyjnych. Ten imponujący dorobek uzupełniają 8 redakcji naukowych oraz liczne prace zastosowane w praktyce (48), w tym prace naukowo-badawcze, ekspertyzy, oceny i opinie wykonane na rzecz przemysłu i samorządów, jak również 2 patenty, dotyczące unieszkodliwiania chlorfenwinfosu oraz biologicznego oczyszczania ścieków (uzyskał wdrożenie).

Profesor Zofia Sadecka wypromowała 5 doktorów oraz wypromowała ponad 120 dyplomantów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Jeszcze w bieżącej kadencji była członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (2007-2018), komitetów naukowych kilkunastu konferencji naukowych oraz kolegium redakcyjnego czasopisma Civil and Environmental Engineering oraz Rady Programowej kwartalnika Ekotechnika i czasopisma Wodociągi i Kanalizacja.

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjnej prof. Z. Sadecka była wielokrotnie wyróżniana nagrodami J.M. Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz otrzymała –Srebrny Medal za Długoletnia Służbę – 2008 r. oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2011 r.

 

Msza w intencji Zmarłej zostanie odprawiona w piątek 30 czerwca br. o godz. 11.00 w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca przy ul. Prostej 47.

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.00 na cmentarzu komunalnym w Jędrzychowie przy ul. Kąpielowej.