Prace dyplomowe

Harmonogram egzaminów dyplomowych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021:

Budownictwo

Architektura 

Inżynieria środowiska

Podstawami w zakresie przygotowania pracy dyplomowej i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego są Regulamin Studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz uszczegóławiające poszczególne zapisy Uchwały Wydziałowej Rady ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

ZASADY REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH NA WBAIS, 2020

Ponadto w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wprowadzone zostały:

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

Inne:

Podanie o udostępnienie materiałów do pracy dyplomowej