Oferta współpracy

Oferta naukowo-badawcza Instytutu Inżynierii Środowiska

Instytut Inżynierii Środowiska istnieje od 1.10.1982 roku, posiada własne zaplecze dydaktyczno-badawcze w postaci budynku o powierzchni 2600 m2 wraz z dobrze wyposażonymi laboratoriami i zatrudnia 43 pracowników z wieloletnim doświadczeniem badawczym. W strukturze organizacyjnej Instytutu Inżynierii Środowiska działają: Zakład Technologii Wody Ścieków i Odpadów, Zakład Ekologii Stosowanej, Zakład Geoinżynierii i Rekultywacji, Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych oraz Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska. Najważniejsze obszary, w których oferujemy współpracę:

Zakład Ekologii Stosowanej:

 • Badania hydrobiologiczne – mikroskopowa analiza ilościowa i jakościowa organizmów zawieszonych w toni wodnej (planktonu);
 • Przeprowadzanie testów na toksyczność ostrą i chroniczną przy użyciu organizmów testowych. Badania fitosocjologiczne – szata roślinna jako wskaźnik do zagospodarowania terenu;
 • Badania grzybów pleśniowych wraz z oceną zagrożenia mikotoksycznego w budownictwie mieszkaniowym, np. w urządzeniach klimatyzacyjnych.

Zakład Geoinżynierii i Rekultywacji:

 • Akumulowanie ciepła z wykorzystaniem przemian fazowych materiałów PCM;
 • Wykorzystanie ciepła odpadowego ze ścieków komunalnych jako dolnego źródła dla pomp ciepła;
 • Wykorzystanie energii geotermalnej;
 • Zastosowanie spoiw z aktywowanych popiołów lotnych z węgla brunatnego do stabilizacji podłoża gruntowego przy realizacji sieci zewnętrznych.
 • Rozpoznanie gleb obszarów miejskich, przemysłowych, komunikacyjnych i powydobywczych oraz czynników ich rozwoju;
 • Odpady jako antropogeniczne skały glebotwórcze;
 • Rekultywacja terenów miejskich, przemysłowych, komunikacyjnych i powydobywczych, ze szczególnym uwzględnieniem rekultywacji terenów związanych z odkrywkowym wydobyciem węgla brunatnego oraz terenów piaskowni i żwirowni;
 • Analiza ryzyka środowiskowego związanego z industrializacją i urbanizacją wobec krajobrazu, gleb, roślin i wód;
 • Kształtowanie terenów zieleni o różnej funkcjonalności.

Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych:

 • Modelowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • Analiza zjawiska opad-odpływ dla opomiarowanych zlewni deszczowych i ogólnospławnych;
 • Analizy energetyczne budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej
  i biurowych;
 • Modelowanie i symulacja układów technologicznych źródeł energii, systemów grzewczych i wentylacyjnych, układów budynek – źródło energii oraz systemów OŹE;
 • Prowadzenie analizy eksploatacyjnej systemów ciepłowniczych;
 • Optymalizacja gospodarki energetycznej obszarów zurbanizowanych.

Zakład Technologii Wody Ścieków i Odpadów:

 • Oczyszczanie wód podziemnych o podwyższonej zawartości substancji organicznych;
 • Zaawansowane technologie oczyszczania ścieków miejskich i przemysłowych;
 • Hydrofitowe systemy oczyszczania ścieków;
 • Dezintegracja termiczna i chemiczna osadów ściekowych i odpadów;
 • Gospodarka osadami ściekowymi;
 • Biologiczne przetwarzanie odpadów, w tym w szczególności optymalizacja procesu fermentacji metanowej i pozyskiwanie biowodoru.

Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska

Laboratorium ma wdrożony i udokumentowany system zarządzania ISO 9001:2000 i posiada certyfikat akredytacji zgodny z ISO 17025: Nr AB 772.

W laboratorium wykonujemy:

 • analizy wód podziemnych, powierzchniowych i wody do picia oraz prowadzimy badania technologiczne w zakresie ich oczyszczania;
 • analizy ścieków komunalnych i przemysłowych oraz prowadzimy badania w skali laboratoryjnej i półtechnicznej nad doborem i optymalizacją technologii ich oczyszczania;
 • analizy komunalnych osadów ściekowych, w tym również mikroskopową analizę osadu czynnego;
 • analizy odpadów w zakresie: skład morfologiczny i granulometryczny, testy wymywania, badania nawozów organicznych (kompostów) oraz środków wspomagających uprawę roślin, testy AT4 oraz pomiary jednostkowej produkcji biogazu (JPB21) oraz prowadzimy monitoring składowisk;
 • analizy gleb i gruntów w zakresie określonym w standardach jakości ziemi oraz wymaganym przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie, do rekultywacji gruntów na cele rolne i nierolnicze oraz przy dostosowywaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami oraz planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii

Budynek CBZiE jest częścią Parku Naukowo-Technologicznego UZ. W obiekcie tym można prowadzić badania oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu budownictwa zrównoważonego oraz efektywnego wytwarzania energii. Najważniejszym elementem budynku jest laboratorium wytwarzania ciepła i chłodu na potrzeby grzewcze i chłodnicze oraz agregat kogeneracyjny. W laboratorium badawczym funkcjonuje szereg urządzeń służących do wytwarzania ciepła przy wykorzystaniu różnych paliw. Niezwykle istotną częścią badawczego układu technologicznego są odnawialne źródła ciepła (kolektory słoneczne płaskie i próżniowe). Innowacyjnym rozwiązaniem jest układ wytwarzania chłodu na potrzeby instalacji klimatyzacyjnej budynku przy wykorzystaniu chłodziarki absorpcyjnej zasilanej ciepłem z kolektorów słonecznych. Ważnym elementem laboratorium badawczego jest układ sterowania i automatyki oraz oprogramowanie i sprzęt służący do archiwizacji i wizualizacji parametrów pracy każdego urządzenia. Układ czujników pozwala na pełną wizualizację wszystkich parametrów pracy źródła w dowolnym miejscu układu technologicznego.

 

Oferta naukowo-badawcza Laboratorium Instytutu Budownictwa

Laboratorium Instytutu Budownictwa działa przy Instytucie Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wyposażone jest w nowoczesną aparaturę i urządzenia badawcze, umożliwiające kształcenie studentów na bardzo wysokim poziomie, prowadzenie zaawansowanych badań naukowych przez pracowników Instytutu oraz świadczenie usług na rzecz przemysłu poprzez wykonywanie ekspertyz i badań w wielu dziedzinach. Dzięki posiadanej aparaturze i wykwalifikowanej kadrze w Laboratorium możliwe jest przeprowadzanie następujących rodzajów badań szerokiej gamy materiałów i elementów konstrukcyjnych:

 • badania wytrzymałościowe, badania pomiaru deformacji,
 • badania cech fizyko-mechanicznych i strukturalnych materiałów,
 • badania geotechniczne.

Oferta poszczególnych Laboratoriów i Pracowni wchodzących w skład Laboratorium Instytutu Budownictwa jest następująca:

Laboratorium Materiałów Budowlanych

posiada w swojej strukturze Pracownię Chemiczną, jest wyposażone w podstawową normową aparaturę, urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy umożliwiający badanie:

 • surowców, materiałów i wyrobów budowlanych pod katem ich zgodności z wymaganiami norm: PN (polskie normy) i PN-EN (normy europejskie o statusie krajowym, polskim),
 • cech mechanicznych, fizycznych i chemicznych takich materiałów jak np.: materiały kamienne, kruszywa, mineralne spoiwa budowlane w tym cement, spoiwa gipsowe i wapno budowlane a także surowce i wyroby ceramiczne, tworzywa cementowe w tym: beton zwykły, ogniotrwały i beton komórkowy oraz drobnowymiarowych mineralnych materiałów drogowych takich jak: kostka brukowa, płyty chodnikowe, krawężniki,
 • nienormowych cech materiałów oraz badań zaawansowanych z zastosowaniem rentgenowskiej analizy fazowej i strukturalnej, a także absorpcyjnej spektroskopii IR (w zakresie promieniowania podczerwonego).

Wybrane pozycje wyposażenia: Dyfraktometr rentgenowski XRD 3003, Aparat do badania współczynnika przewodności cieplnej FOX 314, zestaw do normowego badania cech wytrzymałościowych spoiw i zapraw budowlanych (automatyczna mieszarka do zapraw, stolik opadowy), mieszarka laboratoryjna, piła do cięcia materiałów ceramicznych i betonu, komora niskotemperaturowa, aparat normowy do badania wodoszczelności betonu, tarcza Bohme’go, prasa hydrauliczna wytrzymałościowa 300 T, spektrofotometr UV-Vis, dygestoria, piec komorowy, wytrząsarka rotacyjna, wagi techniczne, wagi analityczne, suszarki, łaźnie wodne, mieszadła magnetyczne (wyposażenie Pracowni Chemicznej).

Szczegółowa oferta możliwości badawczych Laboratorium Materiałów Budowlanych:

Badania cech fizyko-mechanicznych oraz strukturalnych materiałów:

 • Gęstość, gęstość pozorna, szczelność, porowatość, wilgotność, nasiąkliwość, ścieralność, czas wiązania spoiw, skurcz, pęcznienie;
 • Wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, zginanie;
 • Analizy jakościowe i ilościowe szerokiego spektrum materiałów (czyste sole, ich mieszaniny, tlenki, wodorotlenki, związki mineralne złożone: grunty, utwory skalne, spoiwa, zaprawy, betony, wyroby ceramiczne; metale i ich stopy);
 • Oznaczanie współczynnika przewodności cieplnej (styropian, poliuretan spieniony, polocel, wełna mineralna, beton komórkowy wyroby ceramiczne poryzowane);
 • Oznaczanie mrozoodporności materiałów budowlanych (kruszywa, beton, ceramika);
 • Oznaczanie wodoszczelności betonu;

Badania normowe zapraw, betonów, kruszyw, ceramiki budowlanej:

 • Projektowanie składu zapraw i mieszanek betonowych;
 • Oznaczanie cech fizyko-mechanicznych zapraw, betonów i gotowych wyrobów z nich wykonanych, ceramiki budowlanej;

Ekspertyzy budowlano-mykologiczne

Pracownia Budownictwa Ogólnego

we współpracy i na zlecenia Urzędów Miast i Gmin woj. Lubuskiego oraz innych jednostek samorządowych i podmiotów gospodarczych prowadzi następujące prace:

 • inwentaryzacje budynków i obiektów budowlanych,
 • oceny stanu technicznego,
 • badania techniczno-konserwatorskie zabytkowych obiektów,
 • analizę wartości kulturowych budowli i zespołów urbanistycznych,
 • projekty zagospodarowania terenu,
 • projekty adaptacji i modernizacji budynków,
 • badania termowizyjne z zakresu fizyki budowli,
 • badania termowizyjne uszkodzeń konstrukcji, wad technologicznych

Wybrane pozycje wyposażenia: kamera termowizyjna Fluke Ti50

Laboratorium Dróg i Mostów

Pracownia Mostowa

Wykonujemy badania zarówno elementów jak i całych konstrukcji obiektów mostowych ‑ dotyczy to odwodnień mostów, elementów ich wyposażenia jak i oceny stanu technicznego. Jesteśmy również otwarci na współpracę weryfikacyjno-badawczą dla procesów inwestycyjnych budownictwa komunikacyjnego w zakresie mostów, przepustów i przejść dla zwierząt. Dotychczasowe badania przeprowadzane były we współpracy z innymi Zakładami Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, jak i laboratoriami zewnętrznymi.

Pracownia Drogowa

Wykonujemy kompleksowe badania kruszyw, kostki brukowej, betonowych elementów dróg i ulic, w tym odwodnień. Dotychczasowe badania przeprowadzane były wspólnie z innymi Zakładami Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, jak i laboratoriami zewnętrznymi.

Badania terenowe

 • Ocena stanu technicznego dróg, przepustów i mostów.
 • Opinie techniczne w zakresie budownictwa komunikacyjnego.
 • Inwentaryzacje dróg i obiektów inżynierskich.
 • Przeglądy szczegółowe oraz specjalne (ekspertyzy) obiektów inżynierskich.
 • Próbne obciążenia obiektów mostowych drogowych i kolejowych.

Wybrane pozycje wyposażenia: bęben Los Angeles; wstrząsarka do analizy sitowej; zestaw sit do analizy sitowej kruszyw dla budownictwa komunikacyjnego; waga laboratoryjna o zakresie ważenia do 3000 g; waga laboratoryjna o zakresie ważenia do 15000 g; chłodziarko-zamrażarka.

Szczegółowa oferta współpracy:

Dla samorządów i innych jednostek administracji

 • Przeglądy szczegółowe oraz specjalne (ekspertyzy) obiektów inżynierskich.
 • Próbne obciążenia obiektów mostowych drogowych i kolejowych.
 • Ocena stanu technicznego dróg, przepustów i mostów.
 • Opinie techniczne w zakresie dróg i obiektów inżynierskich.
 • Zalecenia projektowe i technologiczne dla budownictwa komunikacyjnego.
 • Kompleksowe badania materiałów dla budownictwa komunikacyjnego (kruszyw, kostki brukowej, elementów betonowych, odwodnień dróg i mostów, elementów wyposażenia itp.).
 • Inwentaryzacje dróg i obiektów inżynierskich.
 • Kompleksowe badania dróg i mostów.
 • Szkolenia i doradztwo w zakresie nowych technologii i materiałów.

Dla jednostek naukowo-badawczych

 • Przeprowadzanie wspólnych badań w zakresie: analizy zachowania się konstrukcji inżynierskich (drogi, mosty), próbne obciążenia w zakresie zarówno statycznym, jak i dynamicznym, wzajemnej weryfikacji otrzymanych wyników badań konstrukcji.
 • Analizy teoretyczne pracy konstrukcji zarówno drogowych, jak i mostowych.
 • Opracowywanie nowych optymalnych technologii dla budowy i utrzymania infrastruktury komunikacyjnej.
 • Podwykonawstwo prac w zakresie badań i analiz konstrukcji drogowo-mostowych.

W dotychczasowej działalności wykonaliśmy:

 • Przeglądy obiektów inżynierskich
 • Próbne obciążenia mostów
 • Opinie techniczne dla infrastruktury komunikacyjnej
 • Badania elementów do budowy dróg
 • Wykonanie oraz badania odcinka doświadczalnego nawierzchni asfaltowej modyfikowanej gumą na kampusie Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Seminaria naukowo-dydaktyczne o tematyce: Kruszywa drogowe, Systemy odwodnień dróg i mostów, Nowoczesne technologie w budownictwie komunikacyjnym
 • Współpraca z innymi ośrodkami naukowymi w tworzeniu zaleceń dla budownictwa komunikacyjnego

Laboratorium Geotechniki

Zakres badań naukowych oraz oferta badawcza:

 • badania gruntów dla potrzeb budownictwa, w tym rozpoznanie podłoża gruntowego, badania gruntów zburzonych glacitektonicznie, gruntów słabonośnych oraz terenów szkód górniczych,
 • specjalistyczne badania terenowe i laboratoryjne z wykorzystaniem zasad eksperymentalnej inżynierii gruntowej na potrzeby analizy interakcji budowli z podłożem gruntowym,
 • badania gruntów dla potrzeb drogownictwa: badania zagęszczania gruntów, badania stateczności skarp i nasypów, wzmacniania gruntów słabonośnych, badania kontrolne jakości robót ziemnych,
 • badania podłoża dla potrzeb ochrony środowiska: badania laboratoryjne i terenowe gruntów oraz odpadów komunalnych i przemysłowych, badania gruntów do budowy przesłon izolacyjnych składowisk odpadów.

Wybrane pozycje wyposażenia: Aparatura do badań terenowych- Samojezdna sonda statyczna CPT, dylatometr Marchettiego, płyta VSS, płyta obciążona dynamicznie ZFG, sondy dynamiczne SD-10, SLVT, ITB-ZW, podstawowy sprzęt do wierceń terenowych, zestaw do pobierania próbek gruntu. Aparatura do badań laboratoryjnych: Sterowany komputerem aparat trójosiowego ściskania z systemem do pomiaru lokalnych odkształceń i dodatkową komorą konsolidacyjną CRS, automatyczny aparat do trójosiowych badań wytrzymałościowych, aparaty bezpośredniego ścinania (jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe), edometry, mechaniczne i ręczne aparaty Proctora, laboratoryjna ścinarka obrotowa, derywatograf, podstawowy sprzęt do badań laboratoryjnych właściwości fizycznych gruntów.

Pracownia Geodezji

Pracownia geodezji jest wyposażona w nowoczesny sprzęt geodezyjny pozwalający na świadczenie usług w zakresie zagadnień geodezji inżynieryjnej, a w szczególności:

 • wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
 • wyznaczania przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich wraz geodezyjną interpretacją wyników pomiarów, w tym:
 • wyznaczanie przemieszczeń pionowych budowli (nierównomierne osiadania),
 • wyznaczanie przemieszczeń poziomych budowli,
 • wyznaczanie odchyleń od pionu budowli wysmukłych (np. kominy przemysłowe) i konstrukcji,
 • wyznaczanie kształtu geometrycznego zwisu odciągów linowych,
 • wyznaczanie kształtu ugięcia dźwigarów,
 • wyznaczanie deformacji płyt mostowych,
 • wyznaczanie odchylenia powierzchni od płaskości, poziomu i pozycji pionowej.

Posiadany sprzęt pozwala także na wykonanie prac związanych z:

 • wyznaczeniem objętości mas ziemnych,
 • wyznaczeniem deformacji zbiorników gazu, cieczy i materiałów sypkich,
 • pomiarami stanu geometrycznego torów podsuwnicowych.

Wybrane pozycje wyposażenia: precyzyjne niwelatory cyfrowe Leica DNA 03, tachimetr elektroniczny Leica TCRA 1203, tachimetr elektroniczny Topcon GPT-3007N, niwelatory precyzyjne NI 007, niwelator precyzyjny NI 002, teodolity Leica BUILDER T100, niwelatory techniczne Topcon AT-G7N, pionownik optyczny PZL-100, urządzenia nadawczo-odbiorcze MOTOROLA.

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

w głównej mierze dzięki posiadaniu nowoczesnej i dobrze wyposażonej Hali laboratoryjnej, a także doskonałemu wyposażeniu w aparaturę i urządzenia badawcze ma olbrzymie możliwości w prowadzeniu badań naukowych, zajęć dydaktycznych oraz badań i usług dla przemysłu. Hala laboratoryjna wyposażona jest w suwnicę typu ZXJ-5000 o rozpiętości 17,5 m i udźwigu 5 ton, sterowaną „z dołu”. Jest to jedyne urządzenie tego typu na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dzięki zamontowanej suwnicy można prowadzić niemal unikatowe w skali kraju badania atestacyjne wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych, m.in. takich wyrobów jak np. kręgi żelbetowe i inne elementy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych, w tym np. do studzienek rewizyjnych, kaskadowych, płuczących itp., elementy betonowe do budowy dróg i mostów, czy wreszcie rury betonowe i żelbetowe wodociągowe i kanalizacyjne oraz szereg innych prefabrykatów.

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych w swej ofercie ma następujące badania laboratoryjne:

 • badania parametrów wytrzymałościowych stali: wytrzymałość i odkształcalność, twardość, udarność, badania zmęczeniowe, badania wytrzymałości w podwyższonych temperaturach;
 • badania betonu: wytrzymałość i odkształcalność doraźna, cechy reologiczne, badania zmęczeniowe, badania wytrzymałości po wyżarzaniu;
 • badania elementów konstrukcyjnych stalowych i żelbetowych: nośność i deformacje, stateczność globalna, stateczność lokalna;
 • badania modelowe konstrukcji stalowych i żelbetowych: nośność i deformacje, stateczność globalna, stateczność lokalna;
 • badania terenowe konstrukcji stalowych i żelbetowych: pomiary przemieszczeń i deformacji (pomiary z wykorzystaniem tensometrii elektrooporowej oraz optycznego systemu analizy deformacji Pontos, Aramis), obciążenia próbne obiektów budowlanych (w tym mostów), pomiary drgań budynków i podłoża gruntowego, nieniszczące i niszczące metody określania cech mechanicznych betonu.

Wybrane pozycje wyposażenia: Zestaw aparaturowy do nieniszczącego badania materiałów metodą emisji akustycznej, Stand z ramy stalowej, Detektor zbrojenia, Młotek Schmidta, Pull-of tester do pomiaru wytrzymałości na odrywanie, grubościomierz ultradźwiękowy, zestaw wzmacniaczy pomiarowych do pomiarów z wykorzystaniem tensometrów elektrooporowych i czujników przemieszczeń, twardościomierz, cyfrowy mostek tensometryczny, rejestratory drgań, tester materiałów z głowicami ultradźwiękowymi, maszyna wytrzymałościowa ZD-100 PU z pulsatorem, twardościomierz Brinella, zestaw wzmacniaczy pomiarowych do mostków tensometrycznych, czujniki do pomiaru przemieszczenia i siły, zestaw wzmacniaczy mostkowych DC i WST 510.

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

Podstawowy zakres badań naukowych oraz oferta badawcza dla przemysłu przedstawia się następująco:

 • badania wytrzymałościowe materiałów i elementów konstrukcyjnych podanych obciążeniom statycznym, dynamicznym i cyklicznie zmiennym (testy zmęczeniowe), także w przypadkach płaskich stanów naprężenia (obciążenie dwoma siłownikami ±500 kN sterowanymi komputerowo wg niezależnych programów obciążania),
 • pomiar charakterystyk dynamicznych konstrukcji istniejących,
 • pobieranie próbek walcowych do normowych badań wytrzymałości betonu z wykonanych obiektów i określenie wytrzymałości betonu w laboratorium,
 • badania wytrzymałości betonu metodą pull-out dla konstrukcji nowo budowanych, istniejących (wyrywanie zamontowanych w konstrukcji specjalnych kotew stalowych)
 • pomiary wodoprzepuszczalności betonu, powłok, murów, spoin w warunkach polowych,
 • szybkie i nieniszczące pomiary grubości wszelkich powłok niemagnetycznych np. takich jak: pokrycia antykorozyjne, pokrycia antyogniowe pokrycia galwaniczne itp.,
 • wykrywanie wad w konstrukcjach stalowych, połączeń spawanych, wyrobów walcowanych itp.,
 • szybkie i nieniszczące pomiary grubości elementów jednostronnie dostępnych wykonanych ze: stali, aluminium, stopów Cu, stopów AL, tworzyw sztucznych, szkła i innych materiałów przez które przechodzi fala ultradźwiękowa.

Wybrane pozycje wyposażenia: zestaw do trójosiowego pomiaru drgań SVAN 948 wraz z dodatkowym wyposażeniem, cyfrowy ultradźwiękowy defektoskop z wyposażeniem, laptop do badań terenowych, grubościomierz ultradźwiękowy.  Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 8804 o nośności ±500 kN z systemem optycznym do pomiaru deformacji Pontos i Aramis 3D oraz dodatkowym siłownikiem ±500 kN z oprzyrządowaniem i ramą stalową. Zestaw do pobierania próbek walcowych z betonu z agregatem prądotwórczym.

Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa

Zakład ten nie posiada wyodrębnionej pracowni w strukturze Laboratorium Instytutu Budownictwa. Dysponuje jednak pracownikami o ogromnej wiedzy i doświadczeniu, którzy wykorzystując aparaturę będącą na wyposażeniu LIB specjalizują się w następujących badaniach:

 • Badania stopnia głośności w obiektach przemysłowych, mieszkalnych i przeznaczenia specjalnego.
 • Badania cech klimatycznych pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i budownictwa ogólnego.
 • Badania radiologiczne budynków.
 • Badania zdolności nośnych podłoża gruntowego dla celów posadowienia obiektów kubaturowych.
 • Badania przebiegu procesów reologicznych w elementach drewnianych konstrukcyjnych i wykończeniowych.

 Wybrane pozycje aparaturowe: Laserowy sprzęt pomiarowy, SVAN 948 czterokanałowy, cyfrowy miernik poziomu drgań i dźwięku.