Laboratoria

Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska

Laboratorium ma wdrożony i udokumentowany system zarządzania ISO 9001:2000 i posiada certyfikat akredytacji zgodny z ISO 17025: Nr AB 772.

W laboratorium wykonujemy:

 • analizy wód podziemnych, powierzchniowych i wody do picia oraz prowadzimy badania technologiczne w zakresie ich oczyszczania;
 • analizy ścieków komunalnych i przemysłowych oraz prowadzimy badania w skali laboratoryjnej i półtechnicznej nad doborem i optymalizacją technologii ich oczyszczania;
 • analizy komunalnych osadów ściekowych, w tym również mikroskopową analizę osadu czynnego;
 • analizy odpadów w zakresie: skład morfologiczny i granulometryczny, testy wymywania, badania nawozów organicznych (kompostów) oraz środków wspomagających uprawę roślin, testy AT4 oraz pomiary jednostkowej produkcji biogazu (JPB21) oraz prowadzimy monitoring składowisk;
 • analizy gleb i gruntów w zakresie określonym w standardach jakości ziemi oraz wymaganym przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie, do rekultywacji gruntów na cele rolne i nierolnicze oraz przy dostosowywaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami oraz planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii

Budynek CBZiE jest częścią Parku Naukowo-Technologicznego UZ. W obiekcie tym można prowadzić badania oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu budownictwa zrównoważonego oraz efektywnego wytwarzania energii. Najważniejszym elementem budynku jest laboratorium wytwarzania ciepła i chłodu na potrzeby grzewcze i chłodnicze oraz agregat kogeneracyjny. W laboratorium badawczym funkcjonuje szereg urządzeń służących do wytwarzania ciepła przy wykorzystaniu różnych paliw. Niezwykle istotną częścią badawczego układu technologicznego są odnawialne źródła ciepła (kolektory słoneczne płaskie i próżniowe). Innowacyjnym rozwiązaniem jest układ wytwarzania chłodu na potrzeby instalacji klimatyzacyjnej budynku przy wykorzystaniu chłodziarki absorpcyjnej zasilanej ciepłem z kolektorów słonecznych. Ważnym elementem laboratorium badawczego jest układ sterowania i automatyki oraz oprogramowanie i sprzęt służący do archiwizacji i wizualizacji parametrów pracy każdego urządzenia. Układ czujników pozwala na pełną wizualizację wszystkich parametrów pracy źródła w dowolnym miejscu układu technologicznego.

Laboratorium Instytutu Budownictwa

Laboratorium Instytutu Budownictwa działa przy Instytucie Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wyposażone jest w nowoczesną aparaturę i urządzenia badawcze, umożliwiające kształcenie studentów na bardzo wysokim poziomie, prowadzenie zaawansowanych badań naukowych przez pracowników Instytutu oraz świadczenie usług na rzecz przemysłu poprzez wykonywanie ekspertyz i badań w wielu dziedzinach. Dzięki posiadanej aparaturze i wykwalifikowanej kadrze w Laboratorium możliwe jest przeprowadzanie następujących rodzajów badań szerokiej gamy materiałów i elementów konstrukcyjnych:

 • badania wytrzymałościowe, badania pomiaru deformacji,
 • badania cech fizyko-mechanicznych i strukturalnych materiałów,
 • badania geotechniczne.

W skład Laboratorium Instytutu Budownictwa wchodzą laboratoria i pracownie:

 • Laboratorium Materiałów Budowlanych
 • Pracownia Budownictwa Ogólnego
 • Laboratorium Dróg i Mostów
 • Pracownia Mostowa
 • Pracownia Drogowa
 • Laboratorium Geotechniki
 • Pracownia Geodezji
 • Laboratorium Konstrukcji Budowlanych
 • Laboratorium Wytrzymałości Materiałów
 • Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa