Dziekanat

INFORMACJE BIEŻĄCE:

Informujemy, że decyzją Rady Wydziału z dnia 19 grudnia 2018 roku przyjęto zasady zaliczania semestrów w ramach kierunków prowadzonych przez Wydział.

Zaliczenie semestru wersja finalna_2018

 

Obsługa studentów:

Prodziekan d.s. Studenckich – dr hab. Marlena PIONTEK, prof. UZ (pok. 125B, bud. A-8)

przyjmuje:

– wtorek – w godzinach 900-1100,

– sobota (w czasie zjazdów WBAiIŚ) – w godzinach 930 – 1030

Dziekanat WBAiIŚ (pok. 101 i 102, bud. A-8)

czynny – poniedziałek, wtorek, środa, czwartek – w godzinach 1000 – 1300, sobota (w czasie zjazdów WBAiIŚ) – w godzinach 800 – 1200,

nieczynny – piątek

Pracownicy Dziekanatu:

Kierownik Dziekanatu:
mgr inż. Joanna WOŚ
tel.: (+48 68) 328 23 34
e-mail: J.Wos@wbais.uz.zgora.pl
bud. A-8, pokój 102
studia stacjonarne I-go stopnia na kierunku budownictwo

mgr Katarzyna GRODZKA
tel.: (+48 68) 328 25 21
e-mail: K.Grodzka@wbais.uz.zgora.pl
bud. A-8, pokój 101
studia niestacjonarne I-go i II-go stopnia na kierunkach:
architektura i urbanistyka, budownictwo i inżynieria środowiska
studia stacjonarne I-go i II-go stopnia na kierunku architektura i urbanistyka i II-go stopnia na kierunku budownictwo

mgr Katarzyna MARCINIAK
tel.: (+48 68) 328 25 22
e-mail: K.Marciniak@wbais.uz.zgora.pl
bud. A-8, pokój 101
pomoc materialna, zaświadczenia do banku, faktury, opłaty za studia
studia stacjonarne I-go i II-go stopnia na kierunku inżynieria środowiska

Wzorce dokumentów:

 • Podanie o zgodę na zaliczanie wybranych przedmiotów w czasie oczekiwania na powtarzanie semestru;  
 • Podanie o powtórzenie semestru/roku;  
 • Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej;  
 • Podanie o wpis warunkowy z powtarzaniem przedmiotu/kursu;  
 • Podanie o wpis warunkowy;  
 • Podanie o wznowienie studiów;  
 • Podanie o udostępnienie materiałów do pracy dyplomowej;  
 • Podanie o indywidualną organizację studiów; 

 

Ogłoszenia

 

Egzamin sprawdzający znajomość języka obcego dla potrzeb specjalistycznych

 

Odbiór dyplomu:

Przy odbiorze dyplomu należy złożyć w dziekanacie:

 • 4 jednakowe zdjęcia o wymiarach 4,5 x 6,5 cm,
 • kartę obiegową (druk do pobrania w dziekanacie),
 • potwierdzenie wpłaty za dyplom,
 • legitymację studencką.

Dyplom odbiera osobiście absolwent lub osoba przez niego upoważniona notarialnie.

Przeniesienie:

O przeniesienie może ubiegać się student (osoba posiadająca prawa studenta), który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów. Student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, ale nie posiada praw studenta (został skreślony z listy studentów), może ubiegać się o wznowienie nauki.
Podania o przeniesienie lub wznowienie w semestrze zimowym są przyjmowane do 20 września, a w semestrze letnim do 31 stycznia każdego roku.

Załącznikiem do podania o przeniesienie jest potwierdzone przez uczelnię zaświadczenie zawierające informacje o:

 • zaliczonych przez studenta przedmiotach (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS) i okresach studiów,
 • efektach kształcenia,
 • rozliczeniu się z poprzednią uczelnią (dostarczyć po uzyskaniu zgody na przeniesienie),
  czasie w którym osoba studiowała,
 • zgoda dziekana uczelni, którą student opuszcza na przeniesienie (nie dotyczy osób skreślonych z listy studentów, którzy ubiegają się o wznowienie nauki).

Zaświadczenie w układzie semestralnym powinno zawierać informację ile semestrów studiów zostało zaliczonych z podaniem ilości uzyskanych w semestrze punktów ECTS.

Warunkiem przeniesienia jest zgoda Dziekana jednostki przyjmującej, bazująca na ocenie osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.