Dziekanat

INFORMACJE BIEŻĄCE:

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW
Wnioski o świadczenia dla studentów (stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora, zapomogi) rozpatrywane będą przez Dział Spraw Studenckich.
Wnioski z wymaganymi załącznikami proszę przesyłać Pocztą Polską na adres:
Dział Spraw Studenckich
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra

Podania studentów do Dziekana wynikające z toku studiów (powtarzania, urlopy, IOS….) należy przesyłać w postaci skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej (dokumenty w oryginale potwierdzające sytuację studenta za pośrednictwem Poczty Polskiej) na adres:
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dziekanat
ul. Prof.Z.Szafrana 1
65-516 Zielona Góra

Pozostałe sprawy studenckie załatwiane będą telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

OBSŁUGA STUDENTÓW

Prodziekan d.s. Studenckich – dr inż. Krystyna URBAŃSKA (pok. 102, bud. A-8)

przyjmuje:

– czwartek – w godzinach 1000-1200,

Dziekanat WBAiIŚ (pok. 101 i 102, bud. A-8)

czynny – poniedziałek, wtorek, środa, czwartek – w godzinach 1000 – 1300, sobota (w czasie zjazdów WBAiIŚ) – w godzinach 800 – 1200,

nieczynny – piątek

Uwaga: Do odwołania kontakt z dziekanatem możliwy jest przez e-mail lub telefonicznie.

 

Pracownicy Dziekanatu:

Kierownik Dziekanatu:

mgr inż. Joanna WOŚ
tel.: (+48 68) 328 23 34
e-mail: J.Wos@wbais.uz.zgora.pl
bud. A-8, pokój 102
studia stacjonarne I-go stopnia na kierunku budownictwo

mgr Katarzyna GRODZKA
tel.: (+48 68) 328 25 21
e-mail: K.Grodzka@wbais.uz.zgora.pl
bud. A-8, pokój 101
studia niestacjonarne I-go i II-go stopnia na kierunkach:
architektura i urbanistyka, budownictwo i inżynieria środowiska
studia stacjonarne I-go i II-go stopnia na kierunku architektura i urbanistyka i II-go stopnia na kierunku budownictwo

 

Wzorce dokumentów:

 • Podanie o powtórzenie semestru/roku;  
 • Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej;  
 • Podanie o wpis warunkowy z powtarzaniem przedmiotu/kursu;   
 • Podanie o wznowienie studiów;  
 • Podanie o udostępnienie materiałów do pracy dyplomowej;  
 • Podanie o indywidualną organizację studiów; 
 • Podanie o przeniesienie ze studiów stacjonarnych/niestacjonarnych*
  na studia niestacjonarne/stacjonarne* ;
 • Karta obiegowa;
 • Rezygnacja ze studiów stacjonarnych;
 • Rezygnacja ze studiów niestacjonarnych;

 

Ogłoszenia

 

Egzamin sprawdzający znajomość języka obcego dla potrzeb specjalistycznych

 

Odbiór dyplomu:

Przy odbiorze dyplomu należy złożyć w dziekanacie:

 • kartę obiegową,
 • potwierdzenie wpłaty za dyplom,
 • legitymację studencką.

Dyplom odbiera osobiście absolwent lub osoba przez niego upoważniona notarialnie.

Wniosek o odpis dyplomu i suplementu w języku obcym student składa do dnia ukończenia studiów.

Przeniesienie:

O przeniesienie może ubiegać się student (osoba posiadająca prawa studenta), który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów. Student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, ale nie posiada praw studenta (został skreślony z listy studentów), może ubiegać się o wznowienie nauki.
Podania o przeniesienie lub wznowienie w semestrze zimowym są przyjmowane do 20 września, a w semestrze letnim do 31 stycznia każdego roku.

Załącznikiem do podania o przeniesienie jest potwierdzone przez uczelnię zaświadczenie zawierające informacje o:

 • zaliczonych przez studenta przedmiotach (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS) i okresach studiów,
 • efektach kształcenia,
 • rozliczeniu się z poprzednią uczelnią (dostarczyć po uzyskaniu zgody na przeniesienie),
  czasie w którym osoba studiowała,
 • zgoda dziekana uczelni, którą student opuszcza na przeniesienie (nie dotyczy osób skreślonych z listy studentów, którzy ubiegają się o wznowienie nauki).

Zaświadczenie w układzie semestralnym powinno zawierać informację ile semestrów studiów zostało zaliczonych z podaniem ilości uzyskanych w semestrze punktów ECTS.

Warunkiem przeniesienia jest zgoda Dziekana jednostki przyjmującej, bazująca na ocenie osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Inne:

Informujemy, że decyzją Wydziałowej Rady ds. Kształcenia z dnia 03.03.2020 r. przyjęto regulamin wznowień, przeniesień i zaliczeń przedmiotów na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Regulamin wznowień, przeniesień i zaliczeń przedmiotów 2020

Informujemy, że decyzją Rady Wydziału z dnia 19 grudnia 2018 roku przyjęto zasady zaliczania semestrów w ramach kierunków prowadzonych przez Wydział.
Zaliczenie semestru wersja finalna_2018